Instrukcja dla Autorów monografii „Siła Twojego głosu! Konfrontacje (tom 3)”

Przewidywana objętość artykułu: do 0,51 arkusza wydawniczego (tj. około 20 000 znaków ze spacjami). Przypomina się, że strona znormalizowana to 1 800 znaków ze spacjami.

Redakcja monografii oczekuje na pliki z tekstami do 20 maja 2019 r.;  jednakże organizatorzy liczą na to, że referujący udostępnią swoje artykuły już w dniu konferencji.

Tekst proszę przesłać w załączniku mailem na adres alina.jagiellowicz@gmail.com, w którym prosimy zamieścić:

 1. W polu „TEMAT EMAILA”: SIŁA TWOJEGO GŁOSU! KONFRONTACJE 3 – ARTYKUŁ
 2. Tekst artykułu prosimy przesłać jako plik załącznika w formacie Worda (.doc, .docx) lub w formacie „open” (.odt). Przesłany plik musi mieć nazwę:
  „nazwisko autora imię autora trzy pierwsze słowa tytułu tekstu data przesłania tekstu” np. kowalski.jan.esej_o_głosie.20190425.doc – co oznacza w tym przykładzie, że tekst zawarty w pliku to artykuł Jana Kowalskiego pt. „Esej o głosie…” przesłany redakcji 25 kwietnia 2019 r.
 3. W tekście artykułu (w pliku) prosimy podać kolejno:
  1. Imię (imiona) Nazwisko,
  2. Afiliację
  3. Tytuł artykułu,
  4. Tytuł artykułu w języku angielskim i streszczenie w jęz. angielskim (nie więcej, niż 1000 znaków ze spacjami),
  5. Tekst.
  6. Biogram (nie więcej, niż 600 znaków ze spacjami).

Redakcja w takiej formie przesyła teksty do recenzji wydawniczych. Wszelkie uwagi Recenzentów będą przekazywane Autorom z odwołaniem się do plików oznaczanych datą (stąd potrzebna data przesłania w nazwie pliku). Poprawione przez Autorów teksty będą wracać do redakcji z nowymi aktualnymi datami. Pod uwagę będą brane tylko teksty z aktualną datą.

Tekst należy pisać bez r o z s t r z e l e ń  czcionką 12 pkt, odstęp 1,5 wiersza, marginesy 3,5 cm z lewej i 2,5 cm z prawej strony. Numeracja stron może być jedynie w stopce dokumentu. Wszelkie ilustracje, rysunki, fotografie muszą być osobnymi plikami w formacie (.jpg) w jakości minimum 300 dpi. W tekście artykułu należy zaznaczyć miejsca, w których mają być umieszczone owe fotografie, rysunki itp. wpisując np. (tu rysunek nr 3) lub (w tym miejscu fotografia nr 7). Nazwy plików muszą wyraźnie wskazywać zawartość.

Redakcja jest zobligowana do ujednolicenia prezentacji „cytowań” i „przypisów”!!!

Proszę nie załączać Bibliografii.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i do adiustacji.

Poniżej przedstawiamy ujednolicone normy, obowiązujące w publikacji:

 • Przypisy powinny być umieszczone na dole strony pod zasadniczym tekstem pracy. Powinny w całości mieścić się na tejże stronie. Należy podawać skrót imienia autora przed nazwiskiem.
 • Przytaczane w przypisach książki powinny być zapisane następująco:

a) J. Tomaszewski, Zdrowie jako wartość indywidualna i społeczna, Warszawa 1999 (jeżeli odwołujemy się do całej książki, podejmującej w szerszy sposób zagadnienie poruszane przez nas jedynie w formie skrótowej). Nie podajemy nazwy wydawnictwa.

b) J. Kowalski, Zdrowie i choroba w perspektywie społecznej, Warszawa 1999, s.7-30 (jeżeli odwołujemy się do konkretnego fragmentu cytowanej pracy, z którym polemizujemy, przytaczamy szczegółowe poglądy autora na dany temat, odwołujemy się do konkretnej opinii autora itp.).

c) w przypadku książek i artykułów tłumaczonych podajemy inicjał imienia i nazwisko tłumacza, po tytule książki lub artykułu, a przed miejscem wydania książki lub tytułem czasopisma (np. J. Arons, Historia techniki, tłum. P. Amsterdamski, Warszawa 1978 lub U. Windows, Historia techniki, tłum. J. Arciszewski, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2007, R. 50, z. 4, s. 5-15).

 • Artykuły z czasopism powinny być zapisane następująco: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu, tytuł czasopisma (w cudzysłowie), rocznik lub tom, zeszyt lub numer, cytowana strona lub przywoływane strony (np. J. Kowalski, Dzieje przemysłu polskiego w XIX w., „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1998, R. 40, z. 3, s. 203-220). Liczby oznaczające kolejny rocznik, tom lub zeszyt podajemy w numeracji arabskiej. Skróty t. (tom), nr (numer), z. (zeszyt) piszemy małą literą, skrót R.(Rocznik) dużą.
 • Rozdziały prac zbiorowych zapisujemy następująco: J. Kowalski, Historia gospodarcza Polski w XIX w., [w:] B. Bodnar (red.), Historia gospodarcza świata, Warszawa 1990, s.80-89.
 • Informacje, które podajemy w oryginalnym brzmieniu cytując je nie bezpośrednio ze źródeł, ale korzystając z publikacji innego autora zapisujemy następująco: T. Białkowski, Historia medycyny francuskiej, Kraków 2005. Cyt. za: J. Kowalski (red.), Historia nauki światowej czasów nowożytnych, Wrocław 2009, s. 78.
 • Tytuły książek, rozdziałów w książkach i artykułów publikowanych w czasopismach zapisujemy kursywą, bez cudzysłowu.
 • Tytuły czasopism zapisujemy w pełnym brzmieniu, w cudzysłowie, zwykłą czcionką
 • Informacje bibliograficzne cytowane z czasopism zagranicznych należy dostosować do ogólnych reguł dotyczących czasopism, zapisując je następująco: P. Braid, History and Theory, „Clio Medica” 1998, t. 5, z. 3, s. 23-26.
 • W tekście należy stosować zasady zapisu skrótowego:

a) Słowa rok (jeżeli występuje obok daty 1996 r.) oraz wiek (XIX w.) zapisujemy r. i w.

b) Jeżeli cytujemy dane dzieło kilka razy z rzędu stosujemy skrót ibidem, pisany zwykłą czcionką.

c) Jeżeli cytujemy dane dzieło w kilku miejscach artykułu lub rozdziału, stosujemy skrót J. Kowalski, op.cit., s.5. Skrót op.cit. piszemy kursywą.

d) Jeżeli cytujemy w danym rozdziale (artykule) więcej niż jedną publikację tego samego autora, pierwszy raz dany tytuł podajemy w pełnej formie, przy kolejnym cytowaniu stosujemy skrót tekstowy: Tomaszewski, Mity w nauce.., s.6. Nie dodajemy skrótu op.cit.

 • Jeżeli cytujemy dwie pod rząd różne prace tego samego autora, zapisujemy po raz pierwszy inicjał imienia i nazwisko, po raz drugi i następny(e) Idem, dla kobiet: Eadem.
 • Jeżeli cytujemy artykuł opublikowany w książce pod redakcją tego samego autora stosujemy zapis: J. Kowalski, Historia nauki polskiej, [w:] idem (red.), Historia cywilizacji, Warszawa 2005, s. 300-315. W przypadku autorek posługujemy się skrótem [w:] eadem (red.),